Mühəndislik və istehsalat

AVaDANLIQ Və qurğular

Qida və kənd təsərrüfatı, mədən, inşaat, logistika və digər sənaye sahələri üçün nəzərdə tutulmuş müxtəlif təyinatlı konveyerlərin, əsas və köməkçi istehsalat avadanlıqlarının layihələndirilməsi və istehsalı

İSTEHSALATIN AVTOMATLAŞDIRILMASı

Müştərinin tələbatına uyğun olaraq mövcud
istehsal prosesinin avtomatlaşdırılması üçün mühəndislik həlləri

ServİS və Ehtİyat HİSSƏSİ

İstehsalat avadanlıqlarının servisi və ehtiyat hissələri ilə təchizatı